Flag of Hazaristan | بیرق هزارستان

با پیکر هایکو:
زرد، ریشه و تبار مردم هزاره است. با کوهستان های هزارستان هم از یک خانواده رنگ می باشد.
سپید، پاکی و راستی ست. با زمستان خاص هزارستان همخوان است و یکی از رنگ های بیشتر استفاده شده در لباس ماست.
آبی، کار است، توسعه و پیشرفت و آبادی ست. استعداد، توانایی، خواست و عملکرد ملی ماست.

* شما می توانید نقاط همگانی بیشتری در این ترکیب رنگ بیابید. این ترکیب رنگ در بین پرچم های موجود نمونه ندارد.

3 Responses to Flag of Hazaristan | بیرق هزارستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *