باچه دیل خوره ده دریا پورته کده

A part of a new poem in pure Hazaragi © Kamran Mir Hazar آتی غم لم شی ره ماخ کد آبی بوسراغ ره ده دیست شی دده اوقره شی لزیر وری مخته خو اوقره باچه خوره ماخ کد آبی روی ده آسمو گشتنده خودای شی ره قسم دده، توش کده خون باچه خو ریی کد […]

Flag of Hazaristan | بیرق و پرچم هزارستان

با پیکر هایکو: زرد، ریشه و تبار مردم هزاره است. با کوهستان های هزارستان هم از یک خانواده رنگ می باشد. سپید، پاکی و راستی ست. با زمستان خاص هزارستان همخوان است و یکی از رنگ های بیشتر استفاده شده در لباس ماست. آبی، کار است، توسعه و پیشرفت و آبادی ست. استعداد، توانایی، خواست و عملکرد ملی […]

مکزیک

شعری برای خوان رولفو                        کامران میرهزار مکزیک؛ یکی خودش را فورا به قتل می رساند، یکی زیر ماه اکتبر گونی کهنه ای را رفو می کند، یکی در تالپا برگشته است! مکزيک؛ پنجره ها را باز کنید، یکی سینی قهوه را دست به دست […]

نوشتن ویروس

Read English translation of this poetry Read Spanish translation of this poetry