Flag of Hazaristan | بیرق هزارستان

با پیکر هایکو: زرد، ریشه و تبار مردم هزاره است. با کوهستان های هزارستان هم از یک خانواده رنگ می باشد. سپید، پاکی و راستی ست. با زمستان خاص هزارستان همخوان است و یکی از رنگ های بیشتر استفاده شده در لباس ماست. آبی، کار است، توسعه و پیشرفت و آبادی ست. استعداد، توانایی، خواست و عملکرد ملی […]

مکزیک

شعری برای خوان رولفو                        کامران میرهزار مکزیک؛ یکی خودش را فورا به قتل می رساند، یکی زیر ماه اکتبر گونی کهنه ای را رفو می کند، یکی در تالپا برگشته است! مکزيک؛ پنجره ها را باز کنید، یکی سینی قهوه را دست به دست […]

نوشتن ویروس

Read English translation of this poetry Read Spanish translation of this poetry