قهرمان افسانه بند امیر یک جوان هزاره بود

قهرمان #افسانه#بند_امیر یک جوان #هزاره است که #اژدها را در هم می کوبد؛ #پلنگان را از پای در می آورد و بر #دریا، بند ذخیر آب می سازد. او #سلسال/ #صلصال نام دارد و عاشق #شهمامه دختر حاکم وقت خود می شود. حاکم هزاره برای اینکه سلسال بتواند با شهمامه وصلت کند این سه شرط را برای او گذاشته بود. این روایت در کتاب حکایات و روایات داکترعنایت الله شهرانی […]

نامه سرگشاده شاعران جهان خطاب به مردم هزاره، سازمان های حقوق بشر، اداره های مهاجرت و رهبران سیاسی جهان

ما شاعران از کشورهای مختلف جهان، خطاب به مردم هزاره، همبستگی کامل خود را با جنبش های مدنی و فرهنگی شما اعلام می کنیم. ما می دانیم که شما قربانی جنایات سیستماتیک به شمول نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، تبعیض و اشغال سرزمین تان هزارستان می باشید. با این وجود، مانند جنبش هایی که […]

لشکر 110000 کوچی عبدالرحمان تکثیر شده، کوچی طالبان قرن 21 می باشند

طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی که یکی از سران معنوی کوچی می باشد، نمونه ی تمام عیار یک هیپوکراتیک است. او در دانشگاه غرجستان وقتی از تاریخ فیض محمد کاتب هزاره و جنگ های عبدالرحمان صحبت می کند، از هزارستان (هزاره جات) نام نمی برد و آن را افغانستان مرکزی می نامد. هزارستان در […]

مشکلات قومی و بحث‌های زبانی

گفتگوی بخش دری رادیو فرانسه با کامران میرهزار سردبیر کابل پرس CulAfgh (08:53)