لشکر 110000 کوچی عبدالرحمان تکثیر شده، کوچی طالبان قرن 21 می باشند

طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی که یکی از سران معنوی کوچی می باشد، نمونه ی تمام عیار یک هیپوکراتیک است. او در دانشگاه غرجستان وقتی از تاریخ فیض محمد کاتب هزاره و جنگ های عبدالرحمان صحبت می کند، از هزارستان (هزاره جات) نام نمی برد و آن را افغانستان مرکزی می نامد. هزارستان در زمان عبدالرحمان از جنوبی ترین نقطه افغانستان فعلی شروع و مرزهایش تا مناطق وسیعی در شمال و غرب می رسید. خبرنگار تایمز در کلکته دو بار گزارش می دهد که عبدالرحمان یکبار چهل هزار و بار دیگر هفتاد هزار اطرافی و کوچی افغان را به جنگ هزاره روان کرده و وعده ی زمین های مردم هزاره را به آن ها داده است. کوچی هایی که امروز به گفته ی محمودخان سلمیان خیل یکی دیگر از سران کوچی، بیش از نیمی از طالبان را تشکیل می دهند، ادعای تمام هزارستان را دارند. آن ها هر ساله با کمک طالبان و مافیای کرزی که خود احمدزی یکی از مهره های آن است، بر مردم هزاره یورش می آورند. جنگ حاکمان افغان همچون دوست محمد خان و عبدالرحمان با هزاره در قرن 21 پایان نیافته است و امروز وارثان آنان پروژه ی کشتار و اشغال را پیش می برند. اشرف غنی احمدزی می گوید “عقده تاریخی افغانستان مرکزی رفع شده است.” این تعریفی کوچی مآبانه از مبارزه تاریخی هزاره برای آزادی است.

Hazara_rising2

Hazara_rising

Hazara_rising1

منبع | Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *