مشکلات قومی و بحث‌های زبانی

گفتگوی بخش دری رادیو فرانسه با کامران میرهزار سردبیر کابل پرس

CulAfgh

(08:53)

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *